සමාගම් පරිසරය

ස්ලෝකබල් ගේට්ටුව:

Slocable's Gate

ස්ලෝකබල්ගේ කාර්යාලය:

办公室

Slocable's Certificate (TUV,ISO,CE)

证书

Slocable's Factory:

车间

ස්ලෝකබල්ගේ රසායනාගාරය

实验室

ස්ලෝකබල් ප්‍රදර්ශනය:

展会

Slocable හි පාරිභෝගිකයින්:

客户来访
© ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.විශේෂාංග නිෂ්පාදන - අඩවි සිතියම
සූර්ය කේබල් එකලස් mc4, සූර්ය පැනල සඳහා කේබල් එකලස් කිරීම, pv කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම, mc4 සූර්ය ශාඛා කේබල් එකලස් කිරීම, උණුසුම් විකුණුම් සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම,
තාක්ෂණික සහාය:Soww.com