සමාගම් පරිසරය

ස්ලොකබල් ගේට්ටුව:

Slocable's Gate

ස්ථානගත කළ හැකි කාර්යාලය:

办公室

Slocable's Certificate (TUV, ISO, CE)

证书

Slocable කර්මාන්ත ශාලාව:

车间

ස්ලොකබල් රසායනාගාරය

实验室

Slocable's ප්‍රදර්ශනය:

展会

Slocable ගනුදෙනුකරුවන්:

客户
© ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 ඩොන්ග්ගුවාන් ස්ලොකබල් ෆොටෝ වෝල්ටීය තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්. විශේෂිත නිෂ්පාදන - අඩවි සිතියම - ජංගම අඩවිය
සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම mc4, mc4 සූර්ය ශාඛා කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය පැනල සඳහා කේබල් එකලස් කිරීම, උණුසුම් විකුණුම් සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම, pv කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය කේබල් එකලස් ,
තාක්ෂණික සහාය ow Soww.com