පීවී මෙවලම් සහ උපාංග
    © ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 ඩොන්ග්ගුවාන් ස්ලොකබල් ෆොටෝ වෝල්ටීය තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්. විශේෂිත නිෂ්පාදන - අඩවි සිතියම - ජංගම අඩවිය
    pv කේබල් එකලස් කිරීම, උණුසුම් විකුණුම් සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම mc4, mc4 සූර්ය ශාඛා කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය පැනල සඳහා කේබල් එකලස් කිරීම, mc4 දිගුව කේබල් එකලස් කිරීම,
    තාක්ෂණික සහාය ow Soww.com