නිෂ්පාදන
© ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 ඩොන්ග්ගුවාන් ස්ලොකබල් ෆොටෝ වෝල්ටීය තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්. විශේෂිත නිෂ්පාදන - අඩවි සිතියම - ජංගම අඩවිය
සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම mc4, උණුසුම් විකුණුම් සූර්ය කේබල් එකලස් කිරීම, pv කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය කේබල් එකලස් , mc4 දිගුව කේබල් එකලස් කිරීම, සූර්ය පැනල සඳහා කේබල් එකලස් කිරීම,
තාක්ෂණික සහාය ow Soww.com